• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Udržitelnost

Udržitelnost

Zlepšení za posledních 5 let:

 

Banner - Emise
 
Banner energie
 
Banner - voda
         
V souvislosti s investicí do ekologizace energetického zdroje za 1,75 mld. Kč jsme ve srovnání s rokem 1990 snížili emise CO2 o 60 %.   Kromě emisí CO2 klesá v posledním období i spotřeba energií a výroba tepla z fosilních paliv. Postupně zvyšujeme poměr využití paliv z obnovitelných zdrojů k palivům fosilním.   S úsporou použité vody jde ruku v ruce i výrazné snížení vypouštění odpadních vod, jejichž znečištění bylo pod úrovní limitů zpoplatnění.

  

    
 

Zpráva o udžitelnosti

  ESG report (1,61 MB)

 
 

Ctíme principy udržitelného podnikání podle kritérií ESG:

 

trash
 

E - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Minimalizace dopadů na životní prostředí , snižování emisí
 • Plnění všech zákonných požadavků včetně REACH
 • Minimalizace vzniku odpadů a jejich třídění
 • Snižování spotřeby energií a náhrady fosilních paliv
 • Úspora spotřeby vody a snižování množství vypouštěných odpadních vod
 • Prevence závažných havárií

 

Vzdělání
 

S - SOCIÁLNÍ ASPEKT

 • Rovné zacházení a příležitosti pro všechny
 • Příznivé pracovní podmínky
 • Zajištění bezpečnosti práce
 • Odborná příprava, vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Dodržování lidských práv
 • Spolupráce se zainteresovanými stranami (školy, obce, kultura, sport apod.)

 

Management
 

G - ŘÍZENÍ

 • Úloha správních, řídících a dozorčích orgánů podniku a jejich kompetence ve vztahu k udržitelnosti
 • Mise, vize, hodnoty
 • Rozvoj systémů řízení dle zavedených standardů
 • Compliance a etika v podnikání a firemní kultuře, boj proti korupci, ochrana oznamovatelů jejího porušení
 • Řízení podnikatelských rizik, rizik ve vztahu k ŽP a BOZP
 • Řízení a kvalita vztahů se zákazníky a dodavateli (včetně přístupu k malým a středním podnikům – nediskriminační praktiky při platbách a pohledávkách)

 

 

 

   

Plán uhlíkové neutrality