• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Udržitelnost / Prevence závažných havárií

Prevence závažných havárií

Politika prevence závažných havárii (PZH)

 

Při aktivním zapojení všech zaměstnanců dosáhnout stavu bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházet závažným haváriím na úrovni požadavků platných zákonů v oboru.

 

Vedení společnosti Synthesia, a.s. se tímto zavazuje:

a) zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházet závažným haváriím, což považuje za věc veřejného zájmu a nedílnou součást systému péče o zaměstnance;

b) uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách, bezpečnostní hlediska uplatňovat již při projektování nových technologií, pracovišť, při zavádění nových činností, procesů, apod.;

c) v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu interních dokumentů stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení závažným haváriím;

d) zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné seznamování zaměstnanců s těmito riziky;

e) zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika spojené s provozováním tohoto zařízení;

f) trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví svého a všech ostatních zaměstnanců v rámci areálu;

g) do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, apod. působících v areálu;

h) systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, zajišťovat nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a k osvětě;

i) důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a orgány státní správy i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím.

Kontakt
Ing. Petr Obršál
Ing. Petr Obršál
Vedoucí odboru Dispečink a HBS
Tel.: +420 466 822 533
Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024