• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / O společnosti / Mise, vize, hodnoty

Mise, vize, hodnoty

Mise

Ilustrační obrázek hodnoty společnosti

Posláním Synthesia, a.s. je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb. Poskytujeme produkty a služby světové úrovně, což nám umožňuje trvale zvyšovat hodnotu společnosti.
 Jsme odpovědným zaměstnavatelem, který klade důraz na týmovou spolupráci a osobní rozvoj zaměstnanců. K zaměstnancům se vždy chováme s úctou a dle etických norem. Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.
 Vše co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí. Jsme ekologicky odpovědná společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání.
 V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové a vzdělávací aktivity v našem regionu.

 

Vize

 Synthesia je jednou z nejvýznamnějších evropských firem v oblasti chemie díky:

 • Výrobkovým a technologickým inovacím,
 • Poskytování komplexního řešení, k výrobkům dodává i služby,
 • Kvalitě, která je nadřazená kvantitě,
 • Upřednostňování dlouhodobých vztahů se zákazníky před krátkodobými,
 • Nabídce širokého portfolia ekologických řešení pro budoucnost

 

Vize společnosti Synthesia zní: Moderní, bezpečná, ekologická, prosperující a rozvíjející se firma – nejlepší zaměstnavatel v regionu.

 

INTEGROVANÁ POLITIKA SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Péče o zákazníky
Zákazníkům poskytujeme výrobky a služby v dohodnuté kvalitě, množství a termínech, při zachování šetrného přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péči o zákazníky považujeme za základ naší prosperity.

Úsilí o dlouhodobou konkurenceschopnost
Efektivním řízením a trvalým zlepšováním procesů vytváříme zdroje pro dosažení stanovených cílů, rozvoj lidí, technologií a infrastruktury, zajištění ochrany ŽP, BOZP a přiměřeného zisku.

Při zavádění nových výrobků a technologií využíváme nejlepších současných znalostí s cílem dosahovat účinného využití surovin a energií, zajistit odpovídající BOZP a minimalizovat dopady na životní prostředí.

Úspěch založený na zaměstnancích
Vzděláváním a výcvikem zaměstnanců zvyšujeme jejich znalosti, dovednosti a vědomé přispívání k plnění cílů a požadavků kvality, ŽP a BOZP.

Dobré vztahy se zaměstnanci a s veřejností budujeme otevřenou komunikací a pravdivým informováním o činnostech společnosti.

Důraz na odpovědnost a bezpečnost
Zajišťujeme plný soulad s legislativou ČR a EU v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, respektujeme požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a principů „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“.

Identifikací, hodnocením rizik a přijímáním účinných opatření k jejich eliminaci řídíme podnikatelská rizika i rizika ovlivňující kvalitu, životní prostředí a BOZP, důslednou prevencí předcházíme havarijním stavům.

 

 

HODNOTY

Orientace na zákazníka – jsme spolehlivým dodavatelem výrobků a služeb

Výkonnost a sebedůvěra – podáváme vysoký výkon podpořený svou odborností a trvalým vzděláváním, věříme ve své schopnosti naplňovat náročné cíle

Odpovědnost – přijímáme odpovědnost za svou činnost, včetně jejího vlivu na okolí

Spolupráce – společným úsilím neustále zlepšujeme kvalitu a účinnost všech činností

Respekt a uznání – vážíme si kvalitních lidí, vnímáme je jako nositele úspěchu firmy

 

 

Compliance organizace

logo projektu společnosti Agrofert - Tell Us

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení skupiny AGROFERT soubor opatření a interně definovaných pravidel, která se souhrnně označují anglickým výrazem Compliance.
 

Pro více informací o projektu můžete pokračovat na stránky společnosti Agrofert Etická Linka

Novinky
21.10.2021  |  Nitrocelulóza
Synthesia na veletrhu Medica 2021
20.10.2021  |  Organika
Synthesia na veletrhu CPhI 2021