• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Novinky / Seznamte se s aktuálními ekologickými investicemi společnosti Synthesia

Seznamte se s aktuálními ekologickými investicemi společnosti Synthesia

Synthesia, a.s. v loňském roce oslavila 95. výročí založení společnosti.  Za dobu své existence prošla ona i její výrobní areál řadou zlomových a zásadních změn. To základní ale zůstává zachováno: kvalitní produkty, úzké propojení s pardubickým regionem, kvalifikovaní odborníci. Velký důraz je v Synthesii také kladen na společenskou odpovědnost. 

Ta obecně představuje dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí, ve kterém podnikají. V Synthesii je odpovědnost chápána jako snaha, kterou se společnost snaží vrátit okolí, ve kterém působí, zpět určitý podíl ze svého výdělku. Synthesia vychází z přesvědčení, že kvalita firmy nezávisí jen na finančních ukazatelích, ale také na tom, jakým způsobem je vedena, a kolik ze svých hodnot je schopná předat zpět do prostředí, které jí umožňuje naplňovat její poslání.

Vše, co Synthesia dělá, dělá s ohledem na životní prostředí. Je ekologicky odpovědnou společností, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání. Důkazem této odpovědnosti je fakt, že se společnost již v roce 1994 přihlásila k principům dobrovolné aktivity "Responsible Care" (odpovědné podnikání v chemii) a patří mezi zakládající členy tohoto programu. Logo "Responsible Care" je Synthesia oprávněna používat nepřetržitě od roku 1996. Samozřejmostí je také certifikovaný integrovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Navíc v roce 2015 obdržela Synthesia "Cenu udržitelného rozvoje", udělovanou Svazem chemického průmyslu České republiky.

V rámci odpovědnosti k životnímu prostředí investovala Synthesia nemalé prostředky do akcí, jejichž přínosem je zejména snížení dopadů jejích činností na okolí areálu, ve kterém působí. Z těch hlavních, které byly realizovány a uvedeny do provozu v posledních letech, je možné uvést investice do snižování produkce AOX (halogenované organické sloučeniny) v odpadních vodách (cca 13 mil. Kč), dále rekonstrukci termické likvidace odplynů (cca 11 mil. Kč), rekonstrukci uložiště odpadních nitračních směsí (cca 75 mil. Kč), rekonstrukci systému elektrické požární signalizace (cca 21 mil. Kč) a řadu dalších.

 

regenerace vod

Komplex na regeneraci vod z nitrace v areálu společnosti Synthesia

 

Pokud je však řeč o ekologických investicích, je třeba vyzdvihnout dvě nejzásadnější, a to dostavbu a rekonstrukci kanalizace na SBU Nitrocelulóza a ekologizaci energetického zdroje.V prvním případě se jedná o investici s celkovými náklady 144 mil. Kč, která se týká poměrně unikátní technologie na odstraňování dusíku v odpadních vodách založené na biologických procesech, a byla uvedena do provozu v roce 2012. Odpadní vody z výroby nitrocelulózy jsou před vypuštěním do areálové kanalizace upravovány filtrací vláken, neutralizací (odstranění zbytkové kyselosti) a odstraněním dusíku (denitrifikace). Tato technologie zajišťuje plnění velice přísných limitů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Druhou zásadní investicí je „Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE“ (obnovitelný zdroj energie), jejímž cílem je zejména dosažení plnění nově platných přísnějších ekologických limitů. Jedná se investici s jednoznačně pozitivním dopadem na ovzduší v okolí výrobního areálu s celkovými náklady cca 960 mil. Kč. Na tuto akci byla získána dotace z operačního programu Životní prostředí. Teplárna společnosti Synthesia se významnou měrou podílí na vyrovnané  produkci emisí do ovzduší (největší zdroj znečišťování ovzduší, podíl na celkových emisích znečišťujících látek společnosti v roce 2014 činil 92 %). V současné době je investiční akce dokončena a je ve zkušebním provozu.

Zásadními etapami výstavby byla instalace plynového kotle K15 a výstavba moderního kotle K 14, vybaveného odsiřovacím zařízením a skladování biomasy. Tato investiční akce byla zahájena již v roce 2013. Nutno upřesnit, že nové kotle nahrazují dva kotle stávající. Zbylé tři staré kotle budou ještě dále provozovány, ale počítá se s jejich využitím pouze do roku 2017. Realizace akce „Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE“ bude mít ve svém důsledku příznivý dopad na výrazné zlepšení životního prostředí. U škodlivin s nejvyššími ročními emisemi dojde ke snížení o 6,7 t tuhých znečišťujících látek, 12,5 tun oxidu uhelnatého, 548 tun oxidu dusíku, 1 080 tun oxidu siřičitého a 206 000 tun oxidu uhličitého.

Dokončením této investiční však snaha společnosti Synthesia o snižování vlivu na životní prostředí zdaleka nekončí. V současné době byly zahájeny přípravné práce na další etapě ekologizace energetického zdroje, která spočívá ve vybudování druhého moderního kotle s využitím fluidního spalování a OZE, kterým budou nahrazeny zbylé stávající uhelné kotle. Realizací druhé etapy zmíněné investice dojde k dalšímu významnému snížení emisí, a tím i ke snížení celkové zátěže okolí areálu, ve kterém společnost Synthesia spolu s řadou dalších firem působí.

Kontakt
Jan Pokorný
Ing. Jan Pokorný
Environmental protection
Tel.: +420 466 824 515