• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / Reliant Logistic News: Společenská odpovědnost a udržitelnost hrají dnes v chemickém průmyslu významnou roli

Reliant Logistic News: Společenská odpovědnost a udržitelnost hrají dnes v chemickém průmyslu významnou roli

Historie chemického průmyslu sahá v České republice daleko do minulosti. Svaz chemického průmyslu ČR od roku 1992 spoluvytváří příznivé podnikatelské prostředí a usiluje o rozvoj českého chemického průmyslu. Více než kdy jindy je dnes kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj, proto se SCHP plně hlásí k programu Responsible Care a dbá na zapojení všech členských společností do tohoto programu. Od roku 2016 stojí v čele Svazu Ing. Ivan Souček Ph. D., který má v oblasti chemie dlouholeté zkušenosti a jeho život je s chemií již několik let úzce propojen.

Společenská odpovědnost a udržitelnost jsou dnes velmi často skloňovaná témata. Jak se je daří firmám naplňovat?

 
Společenská odpovědnost je vyjádřením odpovědnosti podnikatelských subjektů (a nejen jich) k udržitelnému rozvoji společnosti, regionů jednotlivých míst a uspokojování dlouhodobých potřeb lidí. Jedná se tedy o vyšší způsob uspokojování potřeb, než je jen jejich materiální stránka, ale například i účelné využívání zdrojů, péči o životní prostředí, společenský a sociální rozvoj společnosti, vzdělanost a mnoho dalších prvků rozvoje. Chemický průmysl má již od roku 1985 celosvětovou dobrovolnou iniciativu Responsible Care, která postupně přerostla z péče o životní prostředí a bezpečnost chemických výrob a chemikálií právě v úsilí o společenskou odpovědnost. Responsible Care je již od roku 2006 prezentováno jako přínos chemického průmyslu k udržitelnému rozvoji. Představitelé Svazu chemického průmyslu ČR a jeho prvních členských organizací se k plnění principů Responsible Care přihlásili již v roce 1994 (dva roky po svém vzniku) a to jako 23. národní asociace chemického průmyslu na světě. Aktuálně se k plnění principů Responsible Care hlásí 65 národních asociací a přes 400 globálních chemických firem. V ČR se k plnění principů hlásí aktuálně 79 společností a to 59 individuálních členů SCHP ČR a dále členské organizace kolektivních členů: všech 12 členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), 7 členů České asociace čisticích stanic (CACS) a firma Colorlak z Asociace výrobců nátěrových hmot ČR (AVNH). Do plnění principů RC jsou zapojeny nejen výrobní, distribuční a dopravní společnosti, ale i společnosti nevýrobní, včetně středních a vysokých škol. Základním přínosem dlouhodobé dobrovolné iniciativy je soustavné zlepšování a otevřená komunikace se státními a veřejnými orgány i s veřejností. Od letošního roku byly zřízeny webové stránky http://www.responsiblecare.cz , na kterých jsou údaje o jednotlivých společnostech, průběh veřejných obhajob i historický vývoj dobrovolné aktivity v ČR. Právo užívat logo Responsible Care má aktuál -ně 53 společností, které ho pravidelně obhajují ve dvou až čtyřletém období. Ověření výsledků provádějí členové hodnotící skupiny RC na základě posuzování samohodnocení probíhajícího v jednotlivých firmách. Distribuční a dopravní firmy a čisticí stanice procházejí rovněž jednotným posuzováním SQAS, které zabezpečuje prostřednictvím nezávislých hodnotitelů Evropská federace chemického průmyslu CEFIC. Na tradici nejstarší celosvětové dobrovolné iniciativy zaměřené na příspěvek k udržitelnému rozvoji vznikla i Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR, která je od roku 2006 jediným vyznamenáním pro členské organizace SCHP ČR a aktuálně má 13 laureátů.

 
Můžete v krátkosti představit projekt ChemMultimodal a jeho přínosy?

 
Do pilotního projektu ChemMultimodal se zapojilo 8 výrobních podniků (DEZA, Fosfa, Spolchemie, Synthesia, Synthomer, Synthos, Unipetrol RPA, Vodní sklo) a z operátorů kombinovaných přeprav zejména společnosti METRANS a Bohemiakombi. Pilotní projekt, který je součástí celkového projektu, probíhal od pololetí loňského roku a aktuálně probíhá jeho vyhodnocení. I když rok na změnu struktury dopravy ve vybraných podnicích není dlouhá doba, získali jsme cenné zkušenosti.
Zajímavé bylo již porovnání využívání jednotlivých dopravních módů ve výrobních podnicích. I když podniky mají vlastní vlečky, významně se v posledních 30 letech zvýšilo využití silniční dopravy. Přesto i přes omezující se využití železnice jsou podniky, které z více než 85 % dovážejí suroviny a expedují své výrobky po železnici.
Cílem projektu je navýšení multimodálních přeprav u partnerů pilotního projektu o 10 % a s tím souvisejícího snížení emisí CO2 o 5 %.

 

Reliant Logistic News, výňatek ze článku