• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / Čtyři nejčastěji kladené dotazy

Čtyři nejčastěji kladené dotazy

Věnuje se Synthesia likvidaci starých ekologických zátěží?

Za vznik starých ekologických zátěží je odpovědný ten podnik, který zanikl privatizací  bývalého státního podniku VCHZ Synthesia n.p., nikoliv tedy Synthesia, a.s. vzniklá privatizací 1. 1. 1994.  Podstatné je, že k  odstranění starých ekologických zátěží se na počátku 90. let zavázal stát.

V roce 2002 uzavřela Synthesia, a.s., s tehdejším Fondem národního majetku dodatek k ekologické smlouvě z roku 1997 na likvidaci starých ekologických zátěží  s garancí ve výši 3,12 mld.Kč, s termínem dokončení do roku 2010 (povrchové lokality), resp. 2012 (podzemní vody). Je zřejmé, že smlouva nebyla ze strany státu naplněna, neboť obsahuje sanaci 9 lokalit (jedná se hlavně o nezabezpečené skládky odpadů a znečištěné podzemní vody), ze kterých byly prakticky dokončeny pouze dvě sanace, a to sanace laguny železitých kalů a sanace laguny betasmoly. Pro ilustraci bylo z těchto dvou lokalit odvezeno a zneškodněno bezmála 200 tis. t odpadů a kontaminovaných zemin. Na zbylých 7 lokalitách nebyly práce dosud zahájeny, příčinou je kromě chybějících technických projektů hlavně dnes již zrušený supertendr, který utlumil cca na tři roky veškerou aktivitu MF ČR v otevírání nových sanačních projektů. Ale ani vypisování výběrových řízení na realizaci sanací jednotlivých lokalit není z časového hlediska zcela bez problémů. Jedná se totiž o poměrně zdlouhavý proces.

 

Nevznikají stávajícím provozem v Synthesii nové ekologické zátěže?

Občas se uvádí, že laguny se starými zátěžemi jsou stále živeny novými odpady. Nic takového se samozřejmě neděje. Všechny nové odpady a vypouštěné vody podléhají přísným regulím ze strany státu i EU, jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou a v žádném případě nedochází k hromadění odpadů v areálu. Veškeré odpady vzniklé v Synthesia, a.s. jsou předávány oprávněným osobám na základě uzavřených smluv.

 

Stará se nějak Synthesia o odpadní vody opouštějící její areál?

Společnost Synthesia v současné době odpadní vody ze svého areálu čistí. Čištění probíhá na BČOV Pardubice, na kterou jsou přiváděny odpadní vody z města Pardubice a zároveň odpadní vody z areálu Synthesia, které jsou na čistírnu čerpány z retenční nádrže Lhotka. Odpadní vody z výroby nitrocelulózy jsou čištěny na koncovém zařízení kanalizace výroby nitrocelulózy za účelem snížit produkované znečištění do povrchových vod. Výstavba koncového zařízení byla ukončena v roce 2009, zkušební provoz prokázal jeho schopnost snižovat v požadované míře produkované znečištění a tak bylo toto zařízení na konci roku 2011 uvedeno do trvalého provozu.  Odpadní vody vypouštěné ještě v nedávné minulosti do Velké strouhy z výpusti umístěné v centrální části Rybitevského areálu jsou přečerpávány rovněž na čistírnu odpadních vod.

Na rozdíl od minulosti nedochází k žádnému vypouštění odpadních vod z areálu Synthesie bez čištění. Do roku 1998 skutečně docházelo k řízenému vypouštění odpadních vod z retenční nádrže Lhotka, od 30. 6. 1998 je výpusť uzavřena a všechny odpadní vody z nádrže jsou před vypouštěním do Labe vedeny na neutralizaci a biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV).

 

Investuje Synthesia do čištění odpadních vod?

Společnost Synthesia dokončila řadu investičních akcí, které vedly ke snížení produkce znečišťujících látek. Za všechny lze uvést investiční akce ke snížení produkce organicky vázaných halogenů (AOX). V důsledku všech opatření došlo k výraznému poklesu produkovaného znečištění z areálu Synthesia a další opatření se samozřejmě realizují nebo jsou v současné době ve fázi přípravy.

K dalšímu zlepšení stavu přispěla bezesporu již dokončená velká rekonstrukce BČOV, která je už od začátku roku 2013 v provozu. Rekonstruovaná BČOV zajišťuje čištění jak městských, tak i průmyslových odpadních vod, a v konečném důsledku přispívá ke snížení vlivu provozu průmyslového areálu na životní prostředí. Za nejvýznamnější investice Synthesie v oblasti ŽP v poslední době  je možno považovat výstavbu koncového zařízení kanalizace výroby nitrocelulózy za více než 140 mil Kč, která jednoznačně kladně ovlivňuje kvalitu vod vypouštěných z areálu do řeky Labe a dále pak investiční akce, které zajistily snížení produkce AOX v odpadních vodách o cca 90 % proti roku 2008.

Kontakt
Jan Pokorný
Ing. Jan Pokorný
Environmental protection
Tel.: +420 466 824 515